Home matches in caps:

9/10 Lewis Mills

9/12 TERRYVILLE/

THOMASTON

9/16 GILBERT

9/19 Nonnewaug

9/24 Wamogo

9/28 NORTHWEST

10/1 Housatonic

10/4 Litchfield

10/7 LEWIS MILLS

10/9 Terryville/

Thomaston

10/15 Gilbert

10/17 NONNEWAUG

10/22 WAMOGO

10/26 Northwest

10/28 HOUSATONIC

10/30 LITCHFIELD

Coach: Tara Flaherty