Note: Home games in caps:

12/14 WAMOGO

1/7 THOMASTON

1/14 Nonnewaug

1/21 LITCHFIELD

1/28 Wamogo

2/4 Thomaston

2/11 NONNEWAUG

2/18 Litchfield